REGULAMIN

Regulamin Konkursu PUMATRAC
Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219) i jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pośrednictwem strony www.konkurspuma.pl/PumaTrac.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki przeprowadzenia konkursu organizowanego pod nazwą „KONKURS PUMATRAC” („Konkurs”), w terminie od 19.11.2018 r. do 18.12.2018 r., na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w oparciu o aplikację interaktywną PUMATRAC umieszczoną do pobrania w ogólnodostępnych sklepach internetowych systemu Apple i Android.
Organizatorem Konkursu jest RITF advnet Polska sp. z o.o. z siedzibą w Jabłonnie, przy 
ul. Marmurowej 43, 05-110 Jabłonna, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000263865, NIP 5242585544 posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 PLN („Organizator”).
Partnerem Organizatora, a także fundatorem nagród w Konkursie jest Puma Polska Sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ogrodowej 58, 00-876 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030239, NIP 5212657753, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 40.000.000 PLN („PUMA”).
Udział w Konkursie wymaga uprzedniego pobrania i zainstalowania w osobistym urządzeniu typu telefon, tablet itp. aplikacji mobilnej „PUMATRAC” dostępnej w wersji polskojęzycznej na systemy Android oraz IOS („Aplikacja”) oraz utworzenia konta w Aplikacji, co jest związane z podaniem wymaganych danych oraz wyrażeniem zgód wskazanych w Aplikacji.
Przystąpienie do Konkursu jest bezpłatne, dobrowolne i wymaga zaakceptowania warunków niniejszego Regulaminu w całości.
Za wyrażenie przez Uczestnika zgód i udzielenie licencji, objętych niniejszym Regulaminem, Uczestnikowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie.
Organizatorowi Konkursu przysługuje wyłączne prawo do:
a. ustalania czynności konkursowych,
b. wyłonienia jury („Jury Konkursu”), które wskazuje Zwycięzców w oparciu o zasady określone w Regulaminie,
Organizator ustanawia konto korespondencyjne info@konkurspuma.pl dla wszelkiej korespondencji związanej z Konkursem, wyłączając reklamacje.

§ 2. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA
Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
posiada adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
posiada pełną zdolność do czynności prawnych, co jest tożsame z wymaganiami polityki użytkowników platformy PUMATRAC,
ma konto w Aplikacji,
w dniach od 19 listopada do 18 grudnia 2018 roku włącznie dokona poprawnego zgłoszenia do Konkursu („Zgłoszenie”) za pomocą internetowego formularza rejestracyjnego („Formularz Rejestracyjny”) dostępnego w Aplikacji, a w ramach tego zgłoszenia zapozna się z zasadami uczestnictwa w Konkursie określonymi niniejszym Regulaminem i zaakceptuje je poprzez aktywację odpowiedniego pola znajdującego się w Formularzu Rejestracyjnym, oraz kliknie „Dołącz”.
Każdy Uczestnik może uczestniczyć w Konkursie jednorazowo, pod swoim indywidualnym Nickiem zarejestrowanym w Aplikacji. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konkursie poprzez wysłanie oświadczenia o rezygnacji na adres mailowy info@konkurspuma.pl.
Uczestnikiem nie może być osoba, która:
jest pracownikiem Organizatora, PUMA lub spółek z nimi powiązanych, bądź na mocy umów cywilnoprawnych (w szczególności umowy zlecenia/o dzieło) wykonuje czynności/dzieła na rzecz Organizatora lub PUMA, albo jest członkiem rodziny wyżej wskazanych osób,
jest członkiem Jury Konkursu, o którym mowa § 3 ust. 4, albo jest członkiem rodziny osoby wchodzącej w skład Jury Konkursu,
jest związana umową wykorzystująca na wyłączność jej wizerunek w jakiejkolwiek części, w jakikolwiek sposób lub w jakiejkolwiek dziedzinie, w szczególności dotyczy to umów z agencjami modelingowymi,
posiada jakiekolwiek przeciwwskazania medyczne (w tym psychologiczne) 
do realizacji treningu sportowego,
wspomaga swoje efekty treningowe przez środki dopingowe zawierające sterydy anaboliczne lub inne znane formy dopingu,
posiada jakiekolwiek inne niewymienione wyżej, a znane jej ograniczenia uniemożliwiające jej lub w znacznym stopniu utrudniające możliwość realizacji zadań konkursowych lub wzięcie udział w Obozie, związanych z realizacją Nagród w Konkursie.
Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych wymaganych w Aplikacji oraz udzielenie zgód i licencji wskazanych w treści niniejszego Regulaminu. Podanie danych osobowych oraz udzielenie zgód i licencji jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość uczestnictwa w Konkursie oraz przyznania Nagrody. W przypadku, gdy Uczestnik odmówi podania danych, poda dane niepełne lub nieprawdziwe, albo odmówi udzielenia zgody lub licencji, lub cofnie ich udzielenie, spowoduje to wykluczenie Uczestnika z udziału w Konkursie.
Uczestnik ponosi opłaty na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne w zakresie dostępu do Internetu i transmisji danych (operatorzy telekomunikacyjni) z tytułu korzystania 
z dostępu do Internetu lub/i transmisji danych celem udziału w Konkursie, zgodnie z cennikami i regulaminami świadczenia tych usług obowiązującymi u tych podmiotów, przy czym nie stanowią one wynagrodzenia za uczestnictwo w Konkursie i nie są pobierane przez Organizatora Konkursu.
Poprzez wysłanie Zgłoszenia, Uczestnik:
zobowiązuje się do poszanowania decyzji Jury Konkursu, nie wypowiadania się w żaden sposób kwestionujący kompetencje członków Jury Konkursu czy zasadność dokonanych 
w ramach Konkursu ocen,
zobowiązuje się nie kontaktować się z mediami bez zgody Organizatora i PUMA, ani nie odpowiadać na próby kontaktów ze strony mediów dotyczących Konkursu, w takim przypadku Uczestnik zobowiązany jest odesłać takie osoby do Organizatora,
zobowiązuje się do zachowania całkowitej poufności wszelkich innych informacji uzyskanych w związku i przy okazji udziału w Konkursie, w tym w szczególności informacji technicznych, technologicznych, handlowych, organizacyjnych, jak również informacji o przebiegu Konkursu, Obozu,
zobowiązuje się nie podejmować działań zmierzających do nawiązania stosunku prawnego, o którym mowa w § 2 ust. 3 lit. a), b) lub c) Regulaminu,
zobowiązuje się na wezwanie Organizatora i jego koszt poddać się badaniom lekarskim, w tym psychologicznym lub kontroli antydopingowej celem potwierdzenia, czy nie istnieją po jego stronie przesłanki do wykluczenia go z udziału w Konkursie wymienione w § 2 ust. 3 lit. d) lub e) Regulaminu.
Po zgłoszeniu się do Konkursu wyniki konkursowych zadań sportowych konkursowego Uczestnika, opatrzone jego Nickiem, zostaną umieszczone w Aplikacji w Tabeli Wyników na stronie wyników, dostępnej dla pozostałych Uczestników, na co Uczestnik wyraża zgodę.

§ 3. ETAPY KONKURSU I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Konkurs dzieli się na:
Etap Główny, trwający od dnia 19.11.2018 roku od godziny 00:00 do dnia 18.12.2018 roku do godziny 23:59:59 włącznie oraz
w przypadku remisu punktowego w Etapie Głównym, uniemożliwiającego wyłonienie najlepszej dziesiątki Uczestników na podstawie samych Punktów – ewentualny Etap Dogrywki, trwający od dnia 21.12.2018 roku od godziny 00:00 do dnia 28.12.2018 roku do godziny 23:59:59 włącznie, do którego zakwalifikowani zostaną Uczestnicy z liczbą Punktów równą Uczestnikom mieszczącym się w pierwszej dziesiątce najlepszych uczestników, a informacja o zakwalifikowaniu się do Etapu Dogrywki zostanie im przekazana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (e-mail lub narzędzie SM) wskazanych przez Uczestnika w Aplikacji.
Nad przebiegiem Konkursu czuwać będzie powołane do tego Jury Konkursu wyznaczone przez Organizatora.
Etap Główny Konkursu polega na zgromadzeniu jak największej liczby Punktów (TRAC SCORE), przyznawanych Uczestnikowi za samodzielne ukończenie poszczególnych zadań sportowych, przeprowadzanych przy użyciu Aplikacji. Punkty przyznawane są automatycznie poprzez przypisanie ich liczby do konta Użytkownika. Aktualny ranking Uczestników wraz z liczbą zebranych przez nich Punktów podlega aktualizacji raz na dobę.
Przy wyłanianiu Zwycięzców Konkursu w Etapie Głównym będą brane pod uwagę wyłącznie osobiste dokonania sportowe Uczestników.
Zwycięzcami w Konkursie („Zwycięzcy”) zostaje 10 (dziesięciu) Uczestników, którzy w Etapie Głównym zgromadzili największą liczbę Punktów lub w przypadku remisu, wygrali Etap Dogrywki zgodnie z ust. 6 i 7 poniżej.
W ramach Etapu Dogrywki Uczestnicy wykonują dodatkowe zadanie konkursowe polegające 
na przesłaniu na adres mailowy info@konkurspuma.pl Pracy Konkursowej, polegającej na udzieleniu odpowiedzi na pytanie „Dlaczego chcesz pojechać na obóz treningowy PUMA?”. Uczestnicy zakwalifikowani do Etapu Dogrywki udzielają odpowiedzi od dnia 21.12.2018 roku od godziny 00:00 do dnia 28.12.2018 roku do godziny 23:59:59 włącznie.
Jury Konkursu wyłoni Zwycięzców spośród Uczestników zakwalifikowanych do Etapu Dogrywki, którzy prześlą Prace Konkursowe. Jury Konkursu będzie oceniać Prace Konkursowe w oparciu o ich atrakcyjność, walory artystyczne i oryginalność.
Rozstrzygnięcia Jury Konkursu są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
Organizator poinformuje Zwycięzców o wygranej w ciągu 48 godzin od zakończenia Etapu Głównego, lub przypadku Etapu dogrywki organizator poinformuje Zwycięzcę o wygranej do dnia 02.01.2019, poprzez wiadomość przekazaną za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (e-mail lub narzędzie SM) wskazanych przez Uczestnika w Aplikacji. Zwycięzca zobowiązany jest potwierdzić Organizatorowi swoją gotowość przyjęcia Nagrody oraz podać następujące dane: imię, nazwisko i adres korespondencyjny, poprzez wiadomość e-mail wysłaną na następujący adres mailowy info@konkurspuma.pl, w terminie 5 dni roboczych od otrzymania wiadomości informującej o wygranej w Konkursie.
Każda próba uzyskania nieuczciwej przewagi nad innymi Uczestnikami lub próba wpłynięcia 
na decyzję Jury Konkursu przez Uczestnika lub członków jego rodziny, rozumiana w szczególności jako próba nawiązywania kontaktu z członkiem Jury Konkursu, i uzyskiwania porad odnośnie Konkursu, skutkować będzie wykluczeniem Uczestnika z Konkursu.
Wykluczenie z Konkursu nastąpi także wtedy, gdy:
dane osobowe Uczestnika podane Organizatorowi nie będą zgodne z danymi z jego dokumentu tożsamości,
dwie próby skontaktowania się Organizatora z Uczestnikiem który został Zwycięzcą dokonane w odstępie co najmniej 12 godzin będą bezskuteczne albo Uczestnik nie skontaktuje się z Organizatorem w sposób wskazany w ust. 9 powyżej lub nie poda Organizatorowi swoich danych wskazanych w ust. 9 powyżej,
Uczestnik naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności zaistnieją po jego stronie przesłanki wykluczenia wskazane w Regulaminie.
Wraz z wykluczeniem Uczestnika, który został Zwycięzcą, Organizator ma prawo przyznania tytułu Zwycięzcy, w miejsce Uczestnika wykluczonego, innemu Uczestnikowi, który uzyskał kolejną największa liczbę Punktów, informując go o wygranej stosując odpowiednio procedurę wskazaną w ust. 8 powyżej.
Lista Zwycięzców zostanie opublikowana w postaci pliku PDF dostępnego na stronie internetowej: www.konkurspuma.pl/PumaTracWYNIKI do dnia 03.01.2019 . Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego Nicka, imienia, nazwiska oraz wizerunku na stronach aplikacji PUMATRAC wraz z informacją o wygranej.

§ 5. NAGRODY
Nagrodami w Konkursie („Nagroda”) jest 10 (dziesięć) Voucherów uprawniających do uczestnictwa w weekendowym obozie treningowym z Martą Hennig organizowanym w Polsce centralnej w terminie 8-10.02.2019 („Obóz”).
– zakwaterowanie dla każdego laureata to 1 miejsce w pokoju dwuosobowym w hotelu 4*
– wyżywienie 3 posiłki
– dojazd na obóz we własnym zakresie
Uczestnik może zdobyć tylko jedną Nagrodę.
Wartość pojedynczej Nagrody nie przewyższa kwoty 2000,00 zł, za wygraną Nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. Zwycięzca nie ma prawa do scedowania Nagrody na rzecz innej osoby.
Nagrody zostaną przekazane Zwycięzcom przez Organizatora w terminie do 14 dni roboczych od dnia opublikowania listy Zwycięzców, na imię i nazwisko oraz adres podane przez Uczestnika, pod warunkiem podpisania przez Zwycięzcę protokołu odbioru Nagrody. Przekazanie Vouchera nastąpi za pośrednictwem kuriera.
Fundatorem Nagród w Konkursie jest PUMA.
Organizator ani PUMA nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub krzywdy, które mogą ponieść Uczestnicy w związku z uczestnictwem w Konkursie, szczególnie w trakcie wykonywania treningów, uczestnictwa w Obozie. Uczestnik bierze udział w Konkursie na własne ryzyko. Organizator ani PUMA nie oferują żadnego ubezpieczenia zdrowotnego, na czas podróży i uczestnictwa w Obozie, na wypadek anulowania Obozu lub ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z wygraną Konkursu.
W trakcie Obozu będzie prowadzona dokumentacja fotograficzna i filmowa , 
a odmowa stawienie się w wyznaczonym miejscu i terminie w powyższym celu równoznaczne jest z wykluczeniem Uczestnika z Obozu.
Wszyscy Zwycięzcy mogą zostać poddani badaniom lekarskim lub kontroli antydopingowej celem potwierdzenia, czy nie istnieją po ich stronie przesłanki do wykluczenia z udziału w Konkursie wymienione w § 2 ust. 3 lit. c) i d). W przypadku stwierdzenia obecności sterydów lub odmowy poddania się badaniu na ich obecność Uczestnik zostanie wykluczony z grona Zwycięzców.
Organizator i PUMA mogą podjąć decyzję o przyznaniu dodatkowych nagród dla Uczestnika. Rodzaj takich dodatkowych nagród oraz przesłanki ich przyznania będą ogłaszane w trakcie lub 
po zakończeniu Konkursu, przy czym Organizator nie gwarantuje, że jakakolwiek nagroda dodatkowa zostanie przyznana.

§ 6. PRAWO DO WIZERUNKU I PRAWA AUTORSKIE
Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na wykonanie podczas Obozu, zdjęć i filmów, które będą zawierać m.in. wizerunek Uczestnika. Uczestnik niniejszym wyraża zgodę na wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika przez Organizatora lub PUMA wyłącznie w celach promocji marki lub produktów PUMA, poprzez publikację zdjęć lub filmów z wizerunkiem Uczestnika, a także poprzez umieszczanie ich na stronach internetowych związany z promocją marki lub produktów PUMA. Powyższa zgoda nie jest ograniczona czasowo ani co do terytorium.
Filmy lub zdjęcia ukazujące wizerunek Uczestnika mogą zostać opatrzone komentarzem dotyczącym osoby Uczestnika, umożliwiającym jego identyfikację, odnoszącym się w szczególności do jego osiągnięć sportowych. Filmy lub zdjęcia ukazujące wizerunek Uczestnika mogą znajdować się w zestawieniu z wizerunkami innych osób opatrzonych podobnym komentarzem. Ponadto filmy lub zdjęcia mogą przedstawiać poza wizerunkiem Uczestnika również wizerunek innych Uczestników Konkursu lub pracowników i współpracowników PUMA lub Organizatora, i być opatrzone podobnym komentarzem.
Jeśli Prace Konkursowe albo zdjęcia lub filmy wykonane przez Uczestnika będą stanowić utwór w rozumieniu prawa autorskiego, zastosowanie znajdą poniższe postanowienia
Uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa osobiste i majątkowe do Pracy Konkursowej oraz że z chwilą jej przesłania do Organizatora przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej w pełnym zakresie dozwolonym prawem, na wszelkich polach eksploatacji znanych w dacie udzielenie licencji, w tym w szczególności:
utrwalanie dowolną techniką na dowolnym nośniku;
zwielokrotnianie dowolną techniką w tym: techniką magnetyczną na kasetach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową w tym DVD, VCD, CD-ROM, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie włącznie z miejscami dostępnymi za opłatą wstępu, w tym w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
prawo obrotu w kraju i za granicą, na dowolnych nośnikach, w tym przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;
użyczenie, najem lub wymiana nośników, lub form, na których i w których dzieło utrwalono;
nadawanie w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej, bezprzewodowej jakąkolwiek techniką – niezależnie od systemu, standardu i formatu przez stację naziemną, nadawanie kablowe i za pośrednictwem satelity
wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów i ich wykorzystanie na stronach internetowych, w utworach multimedialnych, w serwisach interaktywnych, udostępnianym za pośrednictwem Internetu i innych technik przekazu danych, w tym sieci telekomunikacyjnych, informatycznych i bezprzewodowych;
wraz z prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych; jednocześnie Uczestnik zrzeka się wykonywania autorskich praw majątkowych w stosunku do Pracy Konkursowej.
Jeśli w trakcie trwania Konkursu lub podczas Obozu Uczestnik wykona zdjęcia lub filmy, które przekaże Organizatorowi lub PUMA, jest to równoznaczne z zapewnieniem, iż Uczestnik ma pełne prawa autorskie osobiste i majątkowe do tych zdjęć lub filmów, jak również że wszystkie osoby ujęte w tych zdjęciach lub filmach wyraziły zgodę na upowszechnienie ich wizerunku przez Organizatora lub PUMA w celu promocji marki lub produktów PUMA w zakresie wskazanym w ust. 1 i 2 powyżej. Z chwilą przekazania powyższych zdjęć lub filmów do Organizatora lub PUMA, Uczestnik przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do nich w pełnym zakresie dozwolonym prawem, na wszelkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyżej, wraz z prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do zdjęć lub filmów. Jednocześnie Uczestnik zrzeka się wykonywania autorskich praw majątkowych w stosunku zdjęć lub filmów.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz zrzeczenie się wykonywania autorskich praw majątkowych, o którym mowa powyżej, następuje bez wynagrodzenia, w ramach udziału Uczestnika w Konkursie.

§ 7. DANE OSOBOWE
Administratorem danych osobowych Uczestników jest PUMA SE na zasadach wskazanych w regulaminie Aplikacji.
Wraz z wysłaniem Zgłoszenia, Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie Organizatorowi przez PUMA SE następujących danych osobowych Uczestnika: Nick, dane kontaktowe do komunikacji elektronicznej (adres email lub dane kontaktowe z profilu Facebook lub Twitter), dane dotyczące wyników sportowych Uczestnika umieszczonych w Aplikacji w ramach Konkursu, wizerunek, i z chwilą ich przekazania przez PUMA SE Organizator stanie się administratorem tych danych osobowych. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora powyższych danych osobowych Uczestnika w celu przeprowadzania Konkursu oraz przyznania Nagrody, a w ramach tego w celach marketingowych dotyczących PUMA i produktów PUMA, przez cały czas trwania Konkursu.
Jeśli Uczestnik zostanie wytypowany jako Zwycięzca, będzie zobowiązany do przekazania Organizatorowi danych osobowych wskazanych w § 4 ust. 9 Regulaminu. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora powyższych danych osobowych Uczestnika w celu w celu przekazania mu Nagrody i jej realizacji, a w ramach tego w celach marketingowych dotyczących PUMA i produktów PUMA, przez czas od przekazania tych danych do zakończenia przez Organizatora kampanii marketingowej opartej na Konkursie.
Organizator, jako administrator danych osobowych, zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO), a w szczególności: umożliwia Uczestnikom dostęp do własnych danych osobowych i prawo do ich poprawiania lub sprostowania, oraz informuje niniejszym o prawie skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Uczestnika danych osobowych, a także o tym, że w przyszłości może Uczestnikowi służyć także prawo żądania usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania danych, lub prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, odpowiednio do postanowień RODO, z tym zastrzeżeniem, że żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych w zakresie koniecznym do udziału w Konkursie (a więc danych wskazanych w § 3 ust. 2 a) Regulaminu) oznacza rezygnację z udziału w nim. W razie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, lub po upływie okresu, na jaki jej udzielono, Organizator będzie miał prawo do przetwarzania danych osobowych Uczestnika wyłącznie w zakresie, w jakim zezwalać na to będą przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w ramach uzasadnionego interesu Organizatora jako administratora danych, jakim jest w szczególności wymagany prawem obowiązek dokumentowania działalności prowadzonej przez Organizatora.
Uczestnik Konkursu może w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@konkurspuma.pl o tytule „Rezygnacja z uczestnictwa w Konkursie i cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych”, jednakże cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody.
Dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń związanych z Konkursem lub do czasu wygaśnięcia obowiązków podatkowych związanych z Konkursem.
Organizator w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, może przekazywać dane osobowe podmiotom współpracującym z nim przy organizacji Konkursu, jak i realizacji Nagród, o których mowa w § 5. Podmioty te będą miały prawo do ich przetwarzania w pełnym zakresie zgody udzielonej na ich przetwarzanie Organizatorowi.
Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnik powinien kierować na adres Organizatora z dopiskiem „Dane Osobowe” lub na adres poczty elektronicznej: info@konkurspuma.pl, wpisując w temacie wiadomości „Dane osobowe”.

§ 8. REKLAMACJE
Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, przesłane na adres Organizatora w terminie 7 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja zgłoszona po tym terminie zostanie pozostawiona bez rozpoznania. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data jej nadania w polskim urzędzie pocztowym.
Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne 7 (siedem) dni w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. Organizator poinformuje Uczestnika o przedłużeniu okresu rozpoznania reklamacji, wskazując okres, o jaki ulegnie przedłużeniu rozpatrywanie reklamacji oraz przyczynę przedłużenia. Informacja o przedłużeniu rozpoznania reklamacji i jego przyczynie zostanie udzielona Uczestnikowi przed upływem czternastodniowego okresu, o którym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego ustępu Regulaminu, na adres mailowy Uczestnika wskazany w Aplikacji.
W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Organizator niezwłocznie wezwie reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 (siedem) dni i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
Reklamujący zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji poprzez wiadomość wysłaną na adres mailowy Uczestnika wskazany w Aplikacji.
Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, dotyczy to w szczególności zmian poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji Nagród. Ewentualne zmiany niniejszego Regulaminu publikowane będą na stronie internetowej: www.konkurspuma.pl.
Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność Konkursu wskutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Internet będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.
Uczestnik, którego dane osobowe służące do kontaktu z Organizatorem uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o ww. zmianie oraz podać nowe dane osobowe.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.
Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.konkurspuma.pl.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia Konkursu.